จัดตั้งชุมชนพิเศษ ประสานและผลักดันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สวัสดีครับ ผม ไอซ์ กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ ส.ก.เขตทุ่งครุ จากข้อเรียกร้องการขอให้มีการจัดตั้งชุมชนพิเศษให้เกิดขึ้นภายในเขตทุ่งครุ ซึ่งมีรายละเอียดที่เยอะอยู่พอสมควรผมจะอธิบายแบบเข้าใจได้ง่ายๆ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในเบื้องต้นให้นะครับ
 
สำหรับเรื่องชุมชนพิเศษนี้ผมได้รับทราบข้อมูลมาเบื้องต้นที่จะให้มีการผลักดันในรูปแบบพิเศษจำนวนบ้านที่มีไม่ถึง 50 หลัง ได้ข้อสรุปมาดังต่อไปนี้นะครับ
 
1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านที่ประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกิน 50 หลังคาเรือน ต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของชุมชน หมายถึง ความโดดเด่นหรือความแตกต่างกันของชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นเฉพาะกลุ่มของชุมชน เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ผมขออนุญาตยกตัวอย่างชัดๆ เลยก็คือ “ ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน ” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมชัดเจนอย่างมากเลยครับ
 
2. มีชื่อชุมชน ที่ตั้ง แผนที่แสดงขอบเขตของชุมชน และแผนผังแสดงถึงสิ่งปลูกสร้าง
 
3. มีบ้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันและไม่ทับซ้อนกับบ้านในชุมชนที่มีการจดทะเบียนไว้อยู่แล้ว
 
4. ข้อมูลโครงสร้างประชากรและรายละเอียดของประชาชนในชุมชน เช่น ชื่อ-สกุล เพศ ฯลฯ
 
5. ข้อมูลการคมนาคม สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 
6. เจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยที่เจ้าบ้านมอบหมายให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในชุมชนทุกหลังคาเรือน เข้าชื่อเสนอต่อผู้อำนวยการเขตแจ้งความประสงค์และเหตุผลในการขอจัดตั้งชุมชน
 
7. มีกลุ่มด้านการพัฒนาชุมชนอย่างน้อย 3 กลุ่ม และมีระยะเวลาจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยมีหลักฐานการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 
8. ชุมชนต้องไม่บุกรุกที่สาธารณะและกรณีพื้นที่ที่ชุมชนตั้งอยู่เป็นพื้นที่กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอมหนังสือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้จัดตั้งชุมชนได้
 
9. ชุมชนขอจัดตั้งต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือตามกฎหมายอื่น
 
ประเด็นที่ผมสนใจอยู่ข้อนี้ครับ 1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านที่ประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่เกิน 50 หลังคาเรือนต้อง มีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของชุมชน หมายถึง ความโดดเด่นหรือความแตกต่างกันของชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นเฉพาะกลุ่มของชุมชน เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ผมได้พูดคุยกับฝ่ายพัฒนาฯ เบื้องต้นแล้วครับว่าขอให้ตัดคำว่า “ มีคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของชุมชน หมายถึง ความโดดเด่นหรือความแตกต่างกันของชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นเฉพาะกลุ่มของชุมชน เช่น เชื้อชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ” ออกไปเพราะถ้ามีข้อนี้หลายๆ ที่ในเขตทุ่งครุจะไม่สามารถจัดตั้งเป็นชุมชนที่มีหลังคาเรือนต่ำกว่า 50 หลังได้ครับ
 
ข้อเสนอที่ฝากมาทางผมในฐานะ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอให้ได้ไปพูดคุยในสภาและหารือกันกับฝ่ายบริหารคือ ท่านปลัดกรุงเทพมหานคร และ สำนักพัฒนาฯ ขอให้มีการตัดคำในข้อนี้ออกจาก “ ประกาศกรุงเทพมหานคร ” ฝ่ายพัฒนาฯ เขตทุ่งครุถึงจะดำเนินการทำเรื่องให้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนต่อไปได้นะครับ ผมจะคอยช่วยประสานและผลักดันในเรื่องนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่อยากให้พื้นที่ของท่านจัดตั้งเป็นชุมชนต่อไปนะครับ
 
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตทุ่งครุ ตลอดจนถึงผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ , ฝ่ายพัฒนาฯ และพี่น้องประชาชน ที่จะได้ช่วยให้มีการผลักดันในเรื่องนี้ให้สำเร็จมากๆ นะครับ
 
” จะไม่ตอบแทนใคร นอกจากตอบแทนประชาชน “